Profilul scolii - Colegiul Tehnic “Paul Dimo”
Profilul scolii

Principalul domeniu de specializare al şcolii, pentru care s-a înfiinţat în urmă cu mai bine de 4 decenii este domeniul electric cu diferite specializări în funcţie de ruta de şcolarizare şi forma de învăţământ specifică. Oferta şcolii noastre este relevantă pentru priorităţile de dezvoltare economică, la nivel regional şi local, stabilite prin PRAI şi PLAI.

Astfel, oferta educaţională de formare profesională este permanent adaptată la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi calificări, în perspectiva anului 2013. Impactul măsurilor de adaptare a ofertei pentru formarea profesională iniţială şi a acţiunilor de creştere a nivelului de calificare a absolvenţilor se evaluează prin studii de urmărire a inserţiei profesionale a absolvenţilor noştri. Aceste studii se realizează la nivelul instituţiei pentru absolvenţii SAM, an de completare şi liceu tehnologic la 6 luni de la absolvire. Acţionăm permanent pentru dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor. Prin cabinetul de orientare şcolară şi profesională din liceu desfăşurăm acţiuni de orientare şcolară şi consiliere pentru carieră organizate în parteneriat cu agenţii economici, universităţi, AJOFM.

12Domeniul electric, cu specializările şcolii asigură astăzi instruirea profesională la toate nivelurile de pregătire, răspunzând cerinţelor moderne exprimate prin informatizare, automatizare, robotizare a proceselor energetice. Acesta este principalul obiectiv al numeroaselor parteneriate încheiate cu agenţii economici: Electrica Muntenia Nord, Electrocentrale, InstalServ, Electric Navinstal, A.I.S.E., RETEC, S.C. Euroter Computers, Alewjinse T.C.R.

Un punct tare al şcolii este acela că absolvenţii din domeniul prezentat se pot angaja la partenerii economici, dar pot urma şi cursurile Facultății de Inginerie Electrica de la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Şcoala asigură accesul la Învăţământ Profesional şi Tehnic şi creşterea gradului de cuprindere în sistemul de educaţie a elevilor din rural sau din alte categorii defavorizate. Derulăm Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în rândul elevilor din mediul rural, cu părinţi emigranţi sau cu situaţie financiară precară. Marea majoritate a cadrelor didactice din şcoală promovează învăţarea centrată pe elev, urmăreşte şi încurajează progresul individual. Derulăm programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate).

Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic este o prioritate pentru şcoala noastră. Ne propunem ca, până în 2013, toate cadrele didactice din şcoală să deţină abilităţile necesare pentru aplicarea învăţării centrate pe elev şi pentru aplicarea sistemului de asigurare a calităţii. Toate cadrele didactice de specialitate integrează în procesul didactic cerinţele angajatorilor, tehnologiile şi echipamentele din dotarea agenţilor economici parteneri.

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, este o prioritate permanentă a managementului şcolar din liceul nostru. Derulăm programe de reconversie profesională prin şcoală postliceală şi programe de specializare profesională prin şcoală de maiştri. Suntem acreditaţi ca centru de formare a adulţilor pe domeniile electric, electronică şi automatizări. Şcoala se implică activ ca furnizor de formare pentru adulţi în scopul creşterii nivelului de calificare a capitalului uman şi formării de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, adecvarea calificării cu locul de muncă, reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii.

În cadrul grupului şcolar 38 clase din care 24 la liceu zi, 6 la liceu seral, 1 şcoală de maiştri, 4 şcoală postliceală, 1 an de completare, cu următoarele specializări:

  • * tehnician operator tehnică de calcul
  • * tehnician proiectant CAD
  • * tehnician în automatizări
  • * tehnician în instalaţii electrice
  • * tehnician energetician

13

Suntem acreditaţi ca centru de formare a adulţilor pe domeniile electric, electronică şi automatizări, specializările electrician nave şi electronist aparate şi echipamente de automatizare. Şcoala este acreditată CISCO şi Oracle.